मधुबनी पेंटिंग

मधुबनी पेंटिंग

फ्रेमस,  गालिचा,  पडदे.